ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အရိုးအကြောအဆစ် နှင့် လက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး