In-patient Care

HomeIn-patient Care

In-patient Care

  • သက်ဆိုင်ရာ Ward များတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား Medical Officer ဦးဆောင်သော Team မှ (24) hrs ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
  • In the relevant wards, (24) hrs health service is provided by a team led by a Medical Officer.