Intensive Care

HomeIntensive Care

Intensive Care

  • အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်သောလူနာများကို အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းတွင် ခေတ်မီသော စက်ကိရိယာ များဖြင့် အထူးကျွမ်းကျင်သော Medical Team မှ ကုသဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါ သည်။
  • Patients who need urgent treatment are treated by a well-trained medical team in the intensive care unit with modern equipment.